Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky serveru superevent.cz

§ I. Úvodní ustanovení

 1. Eseta group s.r.o.
  Sídlo: Pod Vrstevnicí 17/427
  140 00 Praha 4 - Krč

  IČO : 28192753
  DIČ : CZ28192753
  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 131871

  (dále jen „Provozovatel“)

  je oprávněným provozovatelem a správcem (dále jen „Provozovatel“) internetového serveru superevent.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.superevent.cz (dále jen „Server“).

 2. V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Provozovatel Uživatelům prostor jejich vlastní prezentaci.

 3. Služby Serveru umožňují textové a obrazové informace této prezentace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

 4. Uživatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí fyzická či právnická osoba, která působí v jakékoli oblasti, kterou pokrývají aktuální kategorie Serveru (především v oblasti „zábavního průmyslu a event-marketingu).

 5. Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Uživatelem.

 6. Návštěvníkem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv osoba, která pasivně využívá služeb Serveru.

§ II. Podmínky zveřejnění dat

 1. Zveřejnění veškerých dat na Serveru, jejich vkládání, editování a mazání Uživatelem a zpracování Provozovatelem dle bodů 7) a 8) paragrafu IV, je poskytováno zdarma.

 2. Bodu 1) paragrafu II. se nevztahuje na Uživatelem požadované zveřejnění dat (prezentace Uživatele) na zvýhodněných pozicích na Serveru nebo na placenou reklamu.

§ III. Registrace na Serveru superevent.cz

 1. Uživatel je oprávněn zadávat jednu či více prezentací na stránkách Serveru na základě Registrace.

 2. Poté, kdy Uživatel provede registraci a vysloví souhlas se Smluvními podmínkami, zašle mu Provozovatel prostřednictvím elektronické pošty potvrzení, že přijal registraci a vstupní heslo pro vkládání dat.

 3. Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to na dobu neurčitou.

 4. Na základě provedené Registrace je Uživatel pomocí servisních stránek Serveru (dále jen „Servisní stránky“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vložená data.

 5. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při Registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.

§ IV. Práva a povinnosti stran

 1. Uživatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Servisních stránek na Server.

 2. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup na Servisní stránky třetím osobám. V případě, že Uživatel třetí straně takový přístup umožní, nese Uživatel odpovědnost za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého hesla a/nebo uživatelského jména.

 3. Uživatel bere na vědomí, že veškeré jím publikované údaje zveřejňované na Serveru jsou přístupny všem návštěvníkům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem či jinou osobou. Dále Uživatel bere na vědomí, že výše zmíněné údaje mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech a nabídkách Provozovatele, s čímž tímto souhlasí.

 4. Uživatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své údaje v případě, že dojde ke změně informací v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Uživatel.

 5. Uživatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Uživatelem prostřednictvím Servisních stránek.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky,

  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,

  3. svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele.

 7. Veškerá data zadává Uživatel na Server na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pokyny Provozovatele Serveru. Výjimku tvoří na náklady Provozovatele provedená úprava fotografií vložených Uživatelem, jejichž naformátování a řazení si vyhrazuje Provozovatel dle vlastních zájmů.

 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu Uživatelem vložených textů, považuje-li to z gramatického, jazykového nebo obsahového hlediska za prospěšné.

 9. Uživatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat na Serveru.

 10. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli informační materiály týkající se provozu služby na Serveru nebo služeb souvisejících.

 11. Uživatel může kdykoli zrušit svoji Registraci na Serveru, tedy vypovědět tyto Smluvní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty agent@superevent.cz.

 12. Na veškeré uvedené osobní údaje v této části se vztahuje režim zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 13. Provozovatel si vyhrazuje právo na vkládání reklamních polí (Banerů) kamkoli na stránky Servru.

 14. Provozovatel si vyhrazuje právo na uzamknutí editovaných položek v administraci uživatele, které mají vliv na celkový chod Servru.

 15. Na veškeré uvedené osobní údaje v této části se vztahuje režim zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění.

§ V. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Smluvními podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.

 2. Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní a/nebo trestní odpovědnosti

 3. Veškeré písemnosti dle Smluvních podmínek se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Uživatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

 5. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31.7.2008.

Sdílet stránku: